Všeobecné obchodné podmienky

SZČO Petronela Burianová, sídlo: Lúčna ulica 7286/11, 91705 Trnava, IČO: 37570234 (ďalej len „VOP“).

OBSAH:

1.  Všeobecné ustanovenia
2.  Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3   Dodacia lehota
4.  Ochrana osobných údajov a súkromia
5.  Cena a platobné podmienky
6.  Licencia
7.  Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
8.  Zodpovednosť za vady, reklamácie
9.  Záverečné ustanovenia

1.  Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho

www.mykitchendiary.sk.

Predávajúci:

Petronela Burianová

Lúčna ulica 7286/11, 91705 Trnava

IČO: 37570234

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka

Číslo účtu: SK40 7500 0000 0040 2804 8389

 

2.  Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”).

2.2 Objednávka môže byť uzatvorená aj iným písomným spôsobom na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú akceptovaním objednávky predávajúcim. Akceptovanie objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka sa stáva záväznou momentom pripísania uhradenej sumy za objednaný tovar, alebo služby na účet predávajúceho.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

2.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 . Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

3.  Dodacia lehota

Dodacia lehota pri on-line produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom. .

Dňom nasledujúcom po dni doručenia  produktov  začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Dodacia lehota produktov u ktorých je známy termín konania sa tento považuje za termín dodania. Predávajúci má právo v prípade vážnych prekážok zmeniť termín a nový termín oznámiť bezodkladne kupujúcemu. Kupujúci má možnosť do 7 dní po tomto oznámení odstúpiť od zmluvy, ak mu nový termín nevyhovuje.

 

4.  Ochrana osobných údajov a súkromia

4.1 Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť dát kupujúceho, ktoré vypĺňa do objednávky a poskytujete firme Petronela Burianová. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používa ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s kupujúcim, teda všetky zákaznícke administratívy. .

4.2 Podrobné informácie o ochrane a spracovávaní osobných údajov nájdete na stránke www.mykitchendiary.sk

 

5.  Cena a platobné podmienky

5.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je určená na každý produkt na stránke.

5.2 Základným platidlom je mena euro.

5.3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky po dodaní tovaru, alebo služby.

5.4 Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v objednávke, je predávajúci oprávnený odstúpiť od objednávky (kúpnej zmluvy).

 

6.  Licencia

 6.1 V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

6.2 Kupujúci zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie elektronického obsahu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

6.3 Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Kupujúci nie je oprávnený použiť elektronický obsah alebo akúkoľvek jeho časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.2 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať kópie elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

6.4 Autorské právo. Elektronický obsah, ako aj texty a obrázky na stránke www.mykitchendiary.sk, je majetkom SZČO Petronela Burianová, ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

6.5 Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:

  1. a) uplynutím objednanej doby
  2. b) odstúpením od zmluvy zo strany Petronela Burianová v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu Petronela Burianová vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
  3. c) zánikom kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou

 

7.  Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

7.1  Kupujúci môže v prípade zakúpenia kurzu, alebo inej vzdelávacej aktivity odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od jej uzatvorenia. Po uplynutí tohto termínu môže kupujúci odstúpiť od zmluvy len v  prípade vážnych zdravotných problémov, úmrtia v rodine, alebo iných závažných dôvodov,  ktoré mu bránia v plnení zmluvy po doložení náležitého potvrdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu 3 náhradné možnosti plnenia zmluvy v rozsahu pol roku od pôvodného termínu. Ak ani jedna z možností nevyhovuje, predávajúci poskytne kupujúcemu poukážku, ktorú si môže uplatniť podľa vlastného výberu najneskôr rok od pôvodného termínu.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedeného v týchto VOP.

7.3 Pri odstúpení od zmluvy do 7 dní od uzatvorenia objednávky vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady kupujúceho, ak predávajúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.5 Pri odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu poplatok v plnej sume do 14 dní po odstúpení, ak sa nedohodnú na náhradnom produkte, alebo inak.

 

8.  Zodpovednosť za vady, reklamácie

8.1 Predávajúci prehlasuje, že elektronický obsah dodáva bez právnych vád.

8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.4 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

8.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

 

9.  Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

9.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

9.3 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho SZČO Petronela Burianová

 

Znenie VOP je účinné od 1.5.2020